Opći uvjeti poslovanja

zelena-gradnja-uvjeti-poslovanja

Web stranica www.zelena-gradnja.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Zelena gradnja d.o.o., OIB: 66915477681, Koprivnička 6, 42000 Varaždin, Republika Hrvatska (Europska Unija).

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na ugovore o kupoprodaji robe i pružanju usluga, u kojima društvo Zelena gradnja d.o.o. sudjeluje kao prodavatelj, odnosno pružatelj usluga.

Kupac robe, odnosno naručitelj usluge može biti svaka punoljetna fizička osoba ili pravna osoba.

 

NARUČIVANJE PROIZVODA

Ponudu za robu kupac može zatražiti telefonskim putem, na broj telefona: +385 95 3303 930, svakog radnog dana od 8:00 do 16:00 sati ili slanjem upita na e-mail adresu: info@zelena-gradnja.hr.

Ugovor se smatra sklopljenim kada Kupac u cijelosti plati novčani iznos naveden u Ponudi društva Zelena gradnja d.o.o.

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti naručenu robu, kontaktirat će Kupca kako bi ga o tome obavijestio.

Naručena roba bit će dostavljena u roku koji je naveden na Ponudi. Ukoliko dođe do promjene vezane uz rok isporuke, Kupac će o tome biti obaviješten putem e-maila, uz mogućnost otkazivanja narudžbe i povrata uplaćenih sredstava.

 

NARUČIVANJE USLUGA

Ponude za usluge projektiranje, dizajna te procjene ušteda, potrebno je zatražiti slanjem upita na e-mail adresu: info@zelena-gradnja.hr.

Ugovor se smatra sklopljenim prihvaćanjem Ponude koju društvo Zelena gradnja d.o.o. dostavi Naručitelju usluge, nakon provedenih konzultacija i obostranog dogovora.

 

PLAĆANJE

Plaćanje se vrši uplatom cijene navedene u Ponudi na žiro račun društva Zelena gradnja d.o.o., prema sljedećim podacima:

 • naziv i adresa primatelja uplate: Zelena gradnja d.o.o., Koprivnička 6, 42000 Varaždin, Republika Hrvatska (Europska Unija)
 • IBAN (Privredna banka Zagreb d.d. - HR16 2340 0091 1105 8145 9 ( HR1623400091110581459 )) ili (Addiko Bank d.d.- HR54 2500 0091 1015 1673 2 ( HR5425000091101516732 ))
 • poziv na broj
  poziv na broj naveden u Ponudi
 • iznos
  iznos naveden u Ponudi
 • svrha
  "plaćanje po ponudi" i broj Ponude

 

DOSTAVA NARUČENE ROBE

Informacije o dostavi naručene robe pročitajte klikom OVDJE.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac, odnosno naručitelj robe koji djeluje u svojstvu potrošača, ovlašten je, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je njemu ili trećoj osobi koju je odredio, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan, prije isteka prethodno spomenutog roka od 14 dana, obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Izjave o jednostranom raskidu ugovora koji je dostupan klikom OVDJE ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, dužan je društvu Zelena gradnja d.o.o. bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada ga je obavijestio o svojoj odluci da raskine ugovor, izvršiti povrat robe.

Potrošač je dužan snositi izravne troškove povrata robe. Također, potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, društvo Zelena gradnja d.o.o. će mu u roku od 14 dana od dana primitka vraćene robe, odnosno od kada mu potrošač dostavi dokaz da mu je robu poslao natrag, vratiti sve što je potrošač platio na temelju ugovora.

Iznimno, društvo Zelena gradnja d.o.o. neće izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je društvo Zelena gradnja d.o.o. ponudilo. Društvo Zelena gradnja d.o.o. će povrat uplaćenih novčanih sredstava izvršiti služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Odredbe o pravu na jednostrani raskid ugovora ne primjenjuju se ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE TE JAMSTVA ZA ISPRAVNOST PROIZVODA

Za materijalne i pravne nedostatke prodane robe ili pruženih usluga, društvo Zelena gradnja d.o.o. odgovara u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Ako kupljenu robu ne primi u ugovorenom roku, ako kupljena roba ili izvršena usluga ima određeni nedostatak ili ako kupac, odnosno naručitelj usluge ima kakav drugi prigovor, isti ima pravo društvu Zelena gradnja d.o.o. uputiti pisani prigovor putem pošte na adresu: Koprivnička 6, 42000 Varaždin ili elektroničkim putem na e-mail adresu: info@zelena-gradnja.hr. Pri tome je potrebno dostaviti sljedeće podatke:

 • broj ponude
 • adresu na koju je roba dostavljena
 • termin dostave
 • popis artikala koji nedostaju ili su oštećeni
 • u slučaju oštećenih artikala i fotografije oštećenja
 • kontakt telefon i e-mail na koji društvo Zelena gradnja d.o.o. može kontaktirati kupca, odnosno naručitelja usluge.

Uz određene proizvode, društvo Zelena gradnja d.o.o. izdaje jamstvene listove kojima se uređuju uvjeti jamstva.

 

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Tvrtka Zelena gradnja d.o.o. kao vlasnik web stranice www.zelena-gradnja.hr izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje sadržaja stranice na način ili u svrhe kojima se krše nacionalni ili međunarodni propisi.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg sadržaja stranice, a bez pismene dozvole vlasnika, smatrat će se kršenjem autorskog i drugih prava intelektualnog vlasništva. Tvrtka Zelena gradnja d.o.o. pridržava pravo da svako takvo korištenje naplati po vlastitoj slobodnoj procjeni, te da sudskim putem te bez upozorenja zatraži zaštitu svojih prava i naknadu štete.

 

ODGOVORNOST U POGLEDU KORIŠTENJA WEB STRANICE

Društvo Zelena gradnja d.o.o., kao vlasnik web stranice www.zelena-gradnja.hr, ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz pristupanja, korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web stranice. Korištenjem sadržaja web stranice korisnik prihvaća da će sadržaj stranice koristiti isključivo na vlastitu odgovornost i za osobnu uporabu.

 

IZMJENE SADRŽAJA STRANICE

Zelena gradnja d.o.o. zadržava pravo izmjene svih sadržaja na web stranici www.zelena-gradnja.hr, bez prethodne najave. Ukoliko se zbog nekog razloga ne slažete s uocenim izmjenama, molimo da nas o tome obavijesti pismenim putem kako bismo mogli pravovremeno provjeriti o cemu se radi i adekvatno reagirati.

 

SUPSIDIJARNA PRIMJENA POZITIVNIH PROPISA REPUBLIKE HRVATSKE

Na pravne odnose društva Zelena gradnja d.o.o. i njegovih kupaca, odnosno naručitelja usluga,  uz postojeće ugovore i ove Opće uvjete poslovanja, supsidijarno se primjenjuju mjerodavni propisi Republike Hrvatske.

 

RJEŠAVANJA SPOROVA

Eventualni sporovi koji bi nastali izmedu društva Zelena gradnja d.o.o. i njegovih kupaca, odnosno naručitelja usluga, pokušati će se riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, odreduje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.